Tájékoztató

A 2021/ 2022-es tanévre vonatkozó beiratkozási eljárásrend és szülői tájékoztató. Kérem, kattintson a képre a jobb láthatóság érdekében!
Beiratkozás


Tamási Tankerületi Központ


Hirdetmény a Tamási Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolai beiratkozásról

Értesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban: szülők), hogy 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
  • 2021. április 15. (csütörtökön) 8 órától 19 óráig

  • 2021. április 16. (pénteken) 8 órától 19 óráig

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelessé váló, azaz a 2015. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31 a) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet. A Rendelet 22.§(3) bekezdése szerint az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértő bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét, valamint a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteit az Oktatási Hivatal a köznevelési információs rendszerben (KIR) és a Tamási Tankerületi Központ honlapján nyilvánosságra hozta.

A Rendelet 22. § (4) bekezdése szerint beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.
A Rendelet 22.§ (4) bekezdései értelmében életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Az iskola igazgatója jogosult az életvitelszerű körzetben a lakás tényét ellenőrizni a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat bekérésével, vagy családlátogatás kezdeményezésével.

A felvételről az iskola igazgatója dönt a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint A jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre való hivatkozással a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelmet a fenntartóhoz címezve, de a döntést hozó intézménynél benyújtva kell előterjeszteni. Az eljárásra állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben a fenntartó vezetője (Tamási Tankerületi Központ. címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 29.); települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző, más fenntartó esetén jogi és igazgatási képzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a döntéshozó nevelési-oktatási intézményben igazgatói munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzettséggel rendelkező személy járhat el. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára .

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti rendelkezések szerinti körzetmegállapítás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.

Tamási, 2021. március 12.

Csike Tamás

tankerületi igazgatóHit- és erkölcstan tájékoztató


Az idei beiratkozás ismét komoly kihívások elé állítja az intézményeket.Ebben a helyzetben szeretnénk egy kicsit segíteni a törvényi előírásnak megfelelően. Szeretnénk tájékoztatni a szülőket a hit- és erkölcstan oktatásról.A tájékoztató rövidfilmet itt nézhetik meg.EMMI intézkedési terv

Az EMMI által kiadott 2020/2021. tanévben a köznevelési isntézményekben kiadott járványügyi intézkedési terv letölthető ide kattintva.


Covid-19

2020. október 1-től életbelépő új járványügyi protokoll az alábbi képen olvasható! Nagyobb méretért, kérem kattintson a képre!
Hirdetmény

Értesítem a szülőket, a tanulókat, hogy a
JAVÍTÓVIZSGA IDŐPONTJA:
2020. augusztus 26. (szerda) 13:00 óra.

TANKÖNYVOSZTÁS:
időpontja:2020. augusztus 24-én hétfőn de. 8 - 12 óráig,du. 13–18 óráig
helye:Iregszemcse,Garai u. 1 (Kisiskola épülete)

A Kormány az 1265/2017. (V.29.) Korm. határozata értelmében a 2020/2021. tanévben az 1-8. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

A 2020/2021-es tanév ünnepélyes tanévnyitója 2020. szeptember 1-jén (kedden) 8 órakor kezdődik a Kutató Intézet épületében.

Az ünnepély után tanítási órák lesznek, a tanulók az iskolai felszerelésüket hozzák magukkal.
Az ünnepélyes tanévnyitó után a tanítók kísérik a tanulókat az osztályaikba. Az osztályok elhelyezése a 2020-2021. tanévben az alábbiak szerint történik:
Diákotthon, Bartók B. u. 1.
1.a és 1.b osztály
1.a és 1.b osztály
Kisiskola, Garai u. 1.
2.a és 2.b osztály
3.a és 3.b osztály
Kutató Intézet, Napraforgó u. 1.
5-8. osztályok
Tanulóink már az első tanítási napon igénybe vehetik a napközis, illetve menzai ellátást, amit a szülőknek írásban kell igényelniük tankönyvosztáskor az iskola által kiadott űrlapon.
Az étkezési térítési kedvezmények a korábbiak szerint érvényesek.

A Nagyszokolyról, Magyarkesziről, Felsőnyékről és Csehi-, Hékút-, Okrádpusztáról, Medgyespusztáról bejáró tanulók a 2020. szeptember havi tanulóbérletet augusztus 24-én átvehetik az iskolában.

Iregszemcse, 2020. július 15.

Gyócsi Edit

intézményvezető


ÚTMUTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSHEZ

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.

Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat. A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.

Az útmutató tartalmának megismeréshez, kérem kattintson a képre!

Adatkezelési tájékoztató

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is
A tájékoztató elolvasása érdekében kérem, kattintson a képre!
Iskolai beiratkozás 2020/2021-es tanévre

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

A folytatáshoz kattintson ide!


Karaoke

Kareoke az ötösért! –az IDFÁI idegennyelvi motiváló projektje

Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola angol és német nyelvtanárai a következő motivációs gyakorlattal szeretnék feldobni a diákok otthoni tanulását.

Keresd meg a YouTube-on a kedvenc zeneszámod karaoke verzióját, majd készíts videót arról, ahogyan a zenei aláfestésre előadod a dalszöveget.
Minimum 60 másodperces dalszöveget tudunk csak értékelni.
Az előadás módja lehet ének, rap vagy szavalat is, a lényeg, hogy a kiejtésed pontos legyen!

Az elkészített videót küldd át a nyelvtanárodnak, aki a kiejtésedet és persze a bátorságodat tuti pozitívan fogja értékelni! Ne aggódj, a beküldött felvételeket harmadik személynek nem adjuk tovább. Szóval…

IDFÁI KARAOKE HAJRÁ! Ne kíméljetek!

2020/2021 tanévre szóló beiratkozás

A 2020/2021-es tanévre történő óvodai és általános iskolai beiratkozásról szóló EMMI határozat.
A nagyobb méretért kattintson a képre!

Szülői tájékoztató

Tisztelt Szülők!

2020. március 13-án Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus terjedésének megfékezése céljából elrendelte, hogy hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket.

Március 16-tól új oktatési munkarend lép életbe: tantermen kívüli, digitális munkrend lesz érvényben.

A tanítási év zökkenőmentes folytatásához a pedagógusok felkészülnek a digitális oktatásra, az újfajta kapcsolattartásra. Az érettségire való felkészülés is biztosított lesz, jó eséllyel a szokott rendben meg lehet szervezni az érettségi vizsgákat.

Az iskolában, a kollégiumban maradt tankönyvek, oktatási segédanyagok, egyéb felszerelések az intézményvezető által készített egyéni ütemezés alapján vihetők el.
A digitális oktatás kialakulásáig kérem türelmüket. Folyamatosan kísérjék figyelemmel az iskola kommunikációs csatornáit, így a Kréta naplót, az iskola honlapját, az iskola facebook oldalát!

A miniszterelnök kérése, hogy a gyermekekre ne a nagyszülők vigyázzanak. Felhívta a figyelmet, hogy a fiatalokat nem veszélyezteti a koronavírus-járvány.

Kérem, hogy a települési önkormányzatok hirdetményeit is kísérjék figyelemmel, utasításaikat tartsák be!

A helyzetre való tekintettel, kérem, a szülők és a tanulók együttműködését!

Gyócsi Edit

intézményvezető
Tájékoztatás az iskolák bezárásával kapcsolatban

Orbán Viktor kormányfő által bejelentett intézkedés:
2020. március 16-tól bezárnak az iskolák, tantermen kívüli digitális munkarendet vezetnek be.

A Magyar Kormány által hozott döntéshez kapcsolódó - mely szerint az iskolák 2020. március 16. nappal bezárásra kerülnek és tantermen kívüli munkarend kerül bevezetésre – intézményi szintű intézkedésekről, teendőkről az iskola honlapján a későbbiekben tájékoztatást teszünk közzé.

Iregszemcse, 2020. március 14.

Tisztelettel:

Gyócsi Edit

intézményvezető


Mini suli

Sok szeretettel várjuk leendő elsőseinket!

Friss képek

A Galériában megtekinthetőek a következő képek:

  • Kirándulás a Délvidéken

  • Karácsonyi műsor


Oldal:       >>